Toezicht

Toezicht

Toezicht

Het risicoprofiel van IVV Instituut voor Vermogensopbouw

IVV is geregistreerd bij DSI (Dutch Security Institute) en onderschrijft de DSI-gedragscode. Deze organisatie streeft naar deskundigheid van bij haar geregistreerden en naar transparantie voor het beleggend publiek.

Daarnaast staat IVV onder toezicht en controle van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. Wij zijn vergunninghouder en erkend als officiële beleggingsonderneming met een vergunning voor vermogensbeheer.

Structuur van IVV en zijn stakeholders

IVV Asset Management BV is een officieel erkende beleggingsonderneming met vergunningen uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht voor vermogensbeheer. Deze beleggingsonderneming is de houder van de handelsnaam IVV Instituut voor Vermogensopbouw. IVV is voor 67,5% eigendom is van W.J.G. van der Maas Holding BV te Maassluis , 28.75% van Floris Pieter Koster Holding BV en voor 3,75% in eigendom van DREAMWORK Holding BV (Julie van der Maas).

De heer W.J.G. van der Maas is momenteel tevens algemeen directeur van IVV Asset Management. Bovendien is hij eindverantwoordelijke voor alle beleggingszaken, de administratieve organisatie en interne controle. Floris Koster is commercieel directeur bij IVV en verantwoordelijk voor compliance. Julie van der Maas is sinds 1-1-2022 bestuurder inzake administratieve organisatie, HR en beleggingsadministratie. De onderneming is zich er doorlopend van bewust van de veranderende omgeving waarin zij opereert. Derhalve worden er periodiek middelen vrijgemaakt om desgewenst op onderdelen het bestuur bij te scholen of anderzijds bij te staan. Deze worden verwerkt in de cijfers van de onderneming.

Overige stakeholders zijn de relaties die hun vermogen bij IVV Asset Management in beheer hebben gegeven, alsmede de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in de hoedanigheid van toezichthouders.

Risico's van de onderneming

IVV is een beleggingsonderneming die blootstaat aan verscheidene economische, materiële en immateriële risico's. De inkomsten zijn enkel en volledig afhankelijk van de waarde van het belegde vermogen van al zijn cliënten, zonder enige vorm van 'financiële prikkels'. Wij worden alleen en rechtstreeks betaald door onze cliënten. Een bewuste keuze van de onderneming omdat IVV op deze wijze afhankelijk is van de waarde van het vermogen van de cliënt. Deze wederzijdse afhankelijkheid is ook terug te zien in het beschermende beleggingsbeleid van de onderneming. Dit beleggingsbeleid maakt ons, en onze cliënten, minder kwetsbaar voor beleggingsrisico's op de financiële markten.

De overige materiële en immateriële risico's worden ieder kwartaal door het management van de onderneming in kaart gebracht en geanalyseerd. Aan de hand van deze stresstest (ICAAP) wordt bepaald hoeveel kapitaal en in welke vorm er door de onderneming wordt aangehouden. Dit wordt gedaan om de risico's zoveel mogelijk te beperken en de onderneming en haar stakeholders te beschermen.

U kunt hierbij denken aan juridische risico's en marktrisico's, maar ook aan zaken als brand op kantoor. En wat nu als plotseling de drie grootste cliënten IVV zouden verlaten? In totaal worden meer dan 50 risicofactoren in kaart gebracht. Daar waar de omstandigheden leiden tot aanpassingen in ons beleid, doen we dat. Zo hadden we bijvoorbeeld vooraf becijferd dat een enorme beurscrash van -50 tot -70% een impact van -5% tot -11% op de portefeuilles van IVV zou hebben. Onze inkomsten zouden dus daarmee eenzelfde percentage dalen. Tijdens de crashes van 2008, 2009, 2011, 2015 en 2018 bleek dit ook te kloppen. IVV heeft vooraf goed nagedacht over extreme omstandigheden en tracht met deze inzichten een "appeltje voor de dorst" te bewaren. Op deze manier hebben we oog voor de continuïteit en stabiliteit van IVV.

U zou misschien verwachten dat de beleggingen de grootste risico's vormen bij vermogensbeheer, maar eigenlijk is communicatie een van de belangrijkste factoren. Uit onderzoek blijkt dat er in 4 van de 10 gevallen sprake kan zijn van miscommunicatie tussen de cliënt en zijn adviseur. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door verschillen in persoonlijkheid en in communicatiestijl. Het gevaar is dan groot dat er een 'mismatch' ontstaat tussen de cliënt en zijn beleggingen. IVV heeft daarom in 2006 besloten om van iedere nieuwe cliënt het 'Financial DNA' in kaart te brengen. Hierdoor voelen cliënten zich beter begrepen en is het risico op 'mismatches' enorm gedaald. Het claimrisico en het risico van een negatief imago (en dus omzetverlies) daalden hierdoor substantieel. Sinds 2012 geeft het DNA profiel tevens een persoonlijk passende asset allocatie op hoofdlijnen aan. 

De minimale vermogenseis voor IVV Instituut voor Vermogensopbouw is wettelijk € 75.000, of tenminste 25% van onze vaste kosten. Periodiek bepaalt IVV, in overleg met het management en De Nederlandsche Bank, of het nodig is dit te verhogen. Per 31 december 2021 was dit vermogen ca. € 879.000,-. IVV heeft sinds 2017 een financiële AAA-rating. Daarnaast heeft IVV een degelijke aansprakelijkheidsverzekering voor beroepsfouten. Ook al hebben we deze al geruime tijd, we hebben er nooit een beroep op hoeven doen. Echter, mensen maken wel eens fouten. We kiezen ervoor deze kostbare verzekering aan te houden als extra bescherming voor onze cliënten.

Indien u zaken doet met een kleine onderneming (die groots is in daden), dient u zich te realiseren dat u het risico loopt dat een van de sleutelfiguren van het bedrijf wat overkomt. Om de gevolgen hiervan voor cliënten zoveel mogelijk te beperken heeft IVV diverse maatregelen genomen. Een van de belangrijkste is de beleggingsconstructie zelf.Deze is zodanig opgebouwd dat cliënten automatisch door de portefeuille zelf beschermd worden tegen extreme omstandigheden op de financiële markten. Hierdoor is het grootste financiële risico voor onze cliënten, dat er bij calamiteiten niemand op de portefeuilles let, weggenomen.

Ook zijn er vermogensvormende maatregelen genomen indien een van de sleutelfiguren zou komen te overlijden. Dit bewaart de continuïteit en stabiliteit van IVV.

Aldus,

W.J.G. van der Maas

F.P. Koster

J.J. van der Maas