Duurzaamheidrisico's

Duurzaamheidrisico's

Duurzaamheidrisico's

Als we het hebben over duurzaamheid, dan bedoelen we daarmee een gezond evenwicht tussen het ecologische plafond van onze planeet en de sociale basisbehoeften van de mens, dat voorziet in de alsmaar variërende behoeften van de huidige generatie, zonder het welbevinden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Rekening houden met duurzaamheidsrisico’s

Graag informeren wij u over hoe wij bij het beleggen rekening houden met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering, grondstoffenschaarste of schendingen van mensenrechten. Zulke gebeurtenissen kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan klimaatverandering er bijvoorbeeld toe leiden dat aandelen van bedrijven in CO2-intensieve sectoren minder gewild - en daardoor minder waard - worden.

Bij het selecteren van beleggingen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging. Duurzaamheidsrisico’s kunnen hier ook onder vallen, maar hier houden wij op dit moment (nog) geen rekening mee. Na een intern onderzoek hebben we geconstateerd dat er (nu nog) onvoldoende duurzame beleggingen op de financiële markten beschikbaar zijn om de strategie van IVV goed uit te voeren. Het duurzame beleggingsspectrum wordt steeds breder en we verwachten dat deze beleggingsproducten de komende jaren worden ontwikkeld. Tevens blijkt dat er onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om deze negatieve effecten adequaat te analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Wanneer gedetailleerde data wel beschikbaar is, is deze vaak prijzig en dient veel personeel vrijgemaakt te worden voor de analyse van deze data. Dit heeft negatieve gevolgen voor het te verwachten rendement. IVV meent daarom dat de kosten van het betrekken van zulke effecten (nog) niet in verhouding staan tot de te verwachten baten.

Negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheid

Bij het selecteren van beleggingen houden we geen rekening met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheid. Hoewel wij een duurzamere samenleving ambiëren nemen we geen beleggingsbeslissingen die hoofdzakelijk gedreven worden door de afweging of een belegging wel of niet bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

Als lange termijn belegger hebben we als doel meer rendement te maken dan op de spaarrekening en het vermogen niet te verliezen. Elke portefeuille is afgestemd op de unieke situatie van de gezinnen waar wij voor werken. Hierbij geloven we erin dat het volgen van markten meer rendement oplevert dan de timing van in- en uitstappen. De efficiënte markt hypothese van Markowitz stelt dat alle publieke informatie en toekomstverwachtingen verwerkt zitten in de prijs van effecten. Wij geloven erin dat duurzaamheidsrisico's ook in de prijs wordt meegenomen.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

IVV heeft de vereisten van het regime voor Principal Adverse Impacts (PAI) zoals uiteengezet in Artikel 4 van de SFDR grondig onderzocht. Wij ondersteunen volledig de doelstellingen van dit regime om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt als geheel te verbeteren, specifiek met betrekking tot hoe financiële marktdeelnemers de negatieve impact van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheid meewegen. Gezien de omvang van onze organisatie, zijn we echter van mening dat het onevenredig zou zijn om volledig te voldoen aan de specifieke eisen van de SFDR.

Bovendien zijn wij bezorgd over de beschikbaarheid en de kosten van gegevens die nodig zijn om aan de technische rapportagevereisten van het PAI-regime te voldoen. Dit komt doordat wij geloven dat uitgevers en aanbieders van marktgegevens nog niet in staat zijn om alle essentiële informatie op een redelijk geprijsde en direct beschikbare wijze te verstrekken.

IVV zal dit standpunt betreffende de naleving van het PAI-regime periodiek heroverwegen, met een continue focus op het balanceren tussen onze inzet voor duurzaamheid en de praktische haalbaarheid binnen onze bedrijfsvoering.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico's (bijv. valutarisico's, kredietrisico's of duurzaamheidsrisico's) of onwenselijk gedrag opleveren, ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de financiële soliditeit van onze onderneming. In het beloningsbeleid zijn geen prikkels aangetroffen die ertoe zouden kunnen leiden dat de integratie van duurzaamheidsrisico's op welke manier dan ook nadelig worden beïnvloed.