Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

"Vertrouwen is goed, controleren is beter."

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle dochtermaatschappijen in onze groep nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van vermogensbeheerovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht:

Ten behoeve van sommige financiële diensten aan de persoon is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk of elektronisch om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie van IVV (Postbus 2021, 3140 BA Maassluis, info@ivv-vermogensopbouw.nl) worden gedaan. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door IVV ook gebruikt om u gericht te informeren over vermogensbeheerproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij de directie van IVV (Postbus 2021, 3140 BA Maassluis, info@ivv-vermogensopbouw.nl).