Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

"Vertrouwen is goed, controleren is beter."

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle dochtermaatschappijen in onze groep nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van vermogensbeheerovereenkomsten. Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons cliëntenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornamen en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres,
foto, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld over uw kennis en ervaring met beleggen en uw inkomensen vermogenspositie. We bewaren diverse communicatie (e-mail, telefoon en anders digitale vormen) tussen u en ons ter onderbouwing van het klantbeeld en de reconstructie van gedane suggesties en adviezen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens om onze werkzaamheden als vermogensbeheerder goed uit te kunnen voeren en/of

  • om personen te informeren over onze dienstverlening (en wijzigingen daarin) en/of
  • om personen periodiek een nieuwsbrief te sturen en/of
  • om personen uit te nodigen voor bijeenkomsten en/of
  • voor (eigen) marketingdoeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • cliëntgegevens: tot 5 jaar na (eventueel) beëindiging relatie
  • prospectgegevens: tot  1 maand na de schriftelijke bevestiging dat er geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van ons bedrijf

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen:

  • Burger Service Nummer (BSN) en
  • informatie van personen c.q. cliënten jonger dan 16 jaar.

Deze persoonsgegevens zijn door de wetgever extra beschermd.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Of omdat verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van onze dienstverlening schakelen wij als verwerkingsverantwoordelijke derde partijen in die ons ondersteunen bij het verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan IT-leveranciers. Met dit soort bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Ook heeft u het recht om gegevens in te zien,  te corrigeren, te laten verwijderen of om vergeten te worden. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk of elektronisch om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie van IVV (Postbus 2021, 3140 BA Maassluis, info@ivv-vermogensopbouw.nl) worden gedaan. Binnen 1 maand ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door IVV ook gebruikt om u gericht te informeren over vermogensbeheerproducten. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij de directie van IVV (Postbus 2021, 3140 BA Maassluis, info@ivv-vermogensopbouw.nl).