Wanneer hoogtevrees domineert

Wanneer hoogtevrees domineert

Wanneer hoogtevrees domineert

5 oktober 2021:

KERNPUNTEN

  • Financieel journalisten wakkeren van tijd tot tijd het gevoel van hoogtevrees bij beleggers weer aan, door te suggereren dat de wetten van de natuur wel degelijk ook van toepassing zijn op de financiële markten. – Wat omhoog gaat, moet ook weer naar beneden vallen.
  • Maar aandelen zijn geen zware voorwerpen die door fysieke krachten worden vastgehouden. Het zijn voortdurende claims op de inkomsten en dividenden van bedrijven.
  • Wanneer aandelen een positief verwacht rendement hebben, is het met enige regelmaat bereiken van recordhoogtes precies het resultaat dat we zouden mogen verwachten.

Beleggers hebben vaak gemengde gevoelens bij  aandelenkoersen die op recordhoogte staan. Ze zijn enerzijds blij om te zien dat hun aandelenposities in waarde stijgen, maar zijn tegelijkertijd bang dat dit een voorbode is voor grote correcties in de toekomst. Daarbij zijn beleggers misschien terughoudender om nieuwe aankopen te doen, aangezien het traditionele mantra "laag kopen, hoog verkopen" suggereert dat het vastleggen van geld in aandelen op een historisch hoogtepunt een trefzeker recept voor teleurstelling is.

Financieel journalisten wakkeren van tijd tot tijd het gevoel van hoogtevrees bij beleggers weer aan, door te suggereren dat de wetten van de natuur weldegelijk ook van toepassing zijn op de financiële markten. – Wat omhoog gaat, moet ook weer naar beneden vallen. “Stocks Head Back to Earth”, een kop in The Wall Street Journal uit 2012;.1  “Weird Science: Wall Street Repeals Law of Gravity”, aldus Barron’s in 2017.2 Een verslaggever van de Los Angeles Times had vorig jaar een soortgelijke mening en merkte op dat lage rentes "aandelen- en obligatiemarkten hebben geholpen de zwaartekracht te trotseren".3

Wie dergelijke ideeën alarmerend vindt koopt waarschijnlijk niet snel aandelen op recordhoogtes. Maar aandelen zijn geen zware voorwerpen die door fysieke krachten worden vastgehouden. Het zijn voortdurende claims op de inkomsten en dividenden van bedrijven. Duizenden managers gaan elke dag naar hun werk en daar opzoek naar projecten die mogelijk winstgevende rendementen kunnen bieden en tegelijkertijd goederen en diensten leveren waar mensen behoefte aan hebben. Hoewel sommige nieuwe ideeën en projecten op een mislukking uitlopen, biedt de geschiedenis voldoende bewijs dat beleggers wereldwijd kunnen worden beloond voor het kapitaal dat ze inbrengen.

Beleggers moeten recordhoge aandelenkoersen niet met angst noch opwinding behandelen.

Of het nu gaat om een nieuw hoogtepunt of dieptepunt, de aandelenkoers van vandaag weerspiegelt het collectieve oordeel van beleggers over wat de rendementen en dividenden van morgen waarschijnlijk zullen zijn - en die van de verdere toekomst. En elke dag moeten aandelen opnieuw worden gewaardeerd om een positief verwacht rendement voor potentiële kopers te leveren. Anders zou er simpelweg niet meer worden gehandeld. Het is moeilijk om een scenario voor te stellen waarin beleggers in aandelen beleggen met de verwachting geld te verliezen.

Beleggers moeten recordhoge aandelenkoersen niet met opwinding of angst tegemoet treden, maar eerder met onverschilligheid. Als aandelen een positief verwacht rendement hebben, is het met enige regelmaat bereiken van recordhoogtes precies het resultaat dat we zouden mogen verwachten. Met behulp van maandelijks verzamelde data over een periode van 94 jaar, eindigend in 2020, eindigde de S&P 500-index met een nieuw hoogterecord in meer dan 30% van alle maandelijkse waarnemingen. Bovendien levert het kopen van aandelen op recordhoogtes gemiddeld vergelijkbare rendementen op, gemeten over periodes van één, drie en vijf jaar, ten opzichte van een strategie waarbij aandelen worden gekocht na een scherpe daling. Figuur 1 laat dit zien.

FIGUUR 1
Alles stijgt

Gemiddeld rendement op jaarbasis voor de S&P 500-index na pieken en dalen in de markt 

IVV beleggen vermogensbeheer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Mensen zijn geneigd om te denken dat na een stijging een daling moet volgen. Dit verleidt hen weer om aan portefeuilles te sleutelen. Maar data wijst uit dat dergelijke signalen alleen in de menselijke verbeelding bestaan en dat inspanningen om de resultaten te verbeteren deze net zo goed kunnen benadelen.

Beleggers kunnen houvast vinden in de wetenschap dat aandelenkoersen niet vechten tegen de zwaartekracht wanneer ze stijgen en erop kunnen vertrouwen dat recordhoogtes ons alleen maar vertellen dat het systeem werkt zoals we zouden verwachten - niets meer en niets minder.

 

FOOTNOTES

1) Jonathan Cheng and Christian Berthelsen, "Stocks Head Back to Earth," Wall Street Journal, February 11, 2012.

2) Kopin Tan, "Weird Science: Wall Street Repeals Law of Gravity," Barron's, August 7, 2017.

3) Russ Mitchell, "Tesla's Insane Stock Price Makes Sense in a Market Gone Mad," Los Angeles Times, July 22, 2020.

TOELICHTINGEN

Uitsluitend ter illustratie. De index is niet beschikbaar om direct in te beleggen. Prestaties geven niet de kosten samenhangend met het beheer van een daadwerkelijke portefeuille weer. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (DIL), statutair gevestigd te 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ierland. DIL staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. DFAL staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.

DIL en DFAL worden relevant en betrouwbaar worden geacht (waar de context het vereist zullen DIF en DFAL in het hiernavolgende afzonderlijk worden aangeduid als de "Uitgevende Entiteit") en geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en dient als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garanties te doen omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door de Uitgevende Entiteiten de Uitgevende Entiteit goede redenen heeft om aan te nemen dat alle feitelijke informatie uit dit document juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en het verstrekken van de informatie wordt niet beoogd een voldoende basis te bieden voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot het doen van aankoop om zich daarover voldoende te informeren en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Het is niet toegestaan om dit document te kopiëren, te dupliceren of te verzenden naar derden zonder de voorafgaande toestemming van de Uitgevende Entiteit. De Uitgevende Entiteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal.

De aanduiding naar 'Dimensional' verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting

RISICO'S
Beleggen brengt risico's met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.