Kan inflatie schadelijk zijn voor de aandelenmarkten? Niet per se.

Kan inflatie schadelijk zijn voor de aandelenmarkten? Niet per se.

Kan inflatie schadelijk zijn voor de aandelenmarkten? Niet per se.

IVV beleggen vermogensbeheer rendementenBeleggers vragen zich wellicht af of de aandelenrendementen negatief beïnvloed worden als de inflatie blijft stijgen. Het goede nieuws is dat inflatie niet per se slecht hoeft te zijn voor aandelen.

• Een blik op de aandelenprestaties van de afgelopen drie decennia laat geen betrouwbaar verband zien tussen perioden van hoge (of lage) inflatie en Amerikaanse aandelenrendementen.

• Sinds 1992 schommelen de eenjarige rendementen op aandelen sterk. Toch kunnen de zwakste rendementen zich voordoen wanneer de inflatie laag is en in 23 van de afgelopen 30 jaar  waren er positieve rendementen, zelfs na correctie voor de impact van inflatie.

• Over de in kaart gebrachte periode boekte de S&P 500 een gemiddeld rendement op jaarbasis van 8,1%, na correctie voor inflatie. Het jaarlijkse, voor inflatie gecorrigeerde rendement op
Amerikaanse aandelen is 7,3% wanneer we helemaal teruggaan tot 1926.

 

De geschiedenis leert dat aandelen de neiging hebben om de inflatie in de loop van de tijd te overtreffen— een belangrijk aanknopingspunt voor beleggers die bezorgd zijn dat de huidig stijgende prijzen het moeilijker zullen maken om financiële langetermijndoelen te bereiken.

1. Reële rendementen illustreren het effect van inflatie op een beleggingsrendement en worden berekend met behulp van de volgende methode: [(1 + nominaal rendement van index over  tijdsperiode) / (1 + inflatiepercentage)] − 1. S&P data © 2022 S&P Dow Jones Indices LLC, a division of S&P Global. Alle rechten voorbehouden.

2. Gebaseerd op niet-seizoengecorrigeerde procentuele verandering van 12 maanden in de consumentenprijsindex voor alle stedelijke consumenten (CPI-U). Bron: US Bureau of Labor  statistics.

INDIEN U EEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IN HET VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, DUITSLAND OF NEDERLAND BENT, IS DIT DOCUMENT AAN U VERSTREKT DOOR UW FINANCIEEL ADVISEUR, DIE U MEER UITLEG KAN GEVEN OVER DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100. 

Dimensional Ireland en Dimensional UK worden relevant en betrouwbaar worden geacht (waar de context het vereist zullen DIF en Dimensional UK in het hiernavolgende afzonderlijk worden aangeduid als de “Uitgevende Entiteit”) en geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en dient als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garanties te doen omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door de Uitgevende Entiteiten de Uitgevende Entiteit goede redenen heeft om aan te nemen dat alle feitelijke informatie uit dit document juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en het verstrekken van de informatie wordt niet beoogd een voldoende basis te bieden voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot het doen van aankoop om zich daarover voldoende
te informeren en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Het is niet toegestaan om dit document te kopiëren, te dupliceren of te verzenden naar derden zonder de voorafgaande toestemming van de Uitgevende Entiteit. De Uitgevende Entiteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie. 

De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal. 

De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

RISICO’S
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.

Diversificatie is geen garantie voor winst en beschermt ook niet tegen verlies in een krimpende markt.